Italthai Group

กิจกรรมเพื่อสังคม

Play Video

กิจกรรมเพื่อสังคม

กลุ่มบริษัทอิตัลไทยดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับนโยบายการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ธุรกิจของกลุ่มบริษัทอิตัลไทยดำเนินการอยู่ เพื่อให้ธุรกิจสามารถเติบโตควบคู่กับสังคมไทย และสร้างความรุ่งเรืองให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไปพร้อมกันได้อย่างยั่งยืน

นโยบายการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมของกลุ่มบริษัทอิตัลไทยให้ความสำคัญในเรื่องการเรียนรู้ เพราะเราเชื่อว่าการเรียนรู้ คือ กุญแจสำคัญของการต่อยอดทางความคิดให้ทันกับบริบทของสังคมโลก เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปทุกวัน การไม่หยุดที่จะเรียนรู้ คือ พื้นฐานของการเติบโตและก้าวเดินไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง ซึ่งการเรียนรู้นี้เป็นหนึ่งในวัฒนธรรมองค์กรของกลุ่มบริษัทอิตัลไทยที่พนักงานทุกคนยึดถือปฎิบัติเช่นกัน

รูปแบบกิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคมของกลุ่มบริษัทอิตัลไทยจึงมุ่งเน้นในการมอบโอกาสแห่งการเรียนรู้ให้กับเยาวชนอันเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคต 

Soranij Fund

Italthai Dream It Forward

โครงการที่มอบโอกาสและส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนให้กับเยาวชน เพื่อเสริมสร้างความรู้ ประสบการณ์ และการต่อยอดทางความคิด ผ่านรูปแบบการจัดอบรมทักษะเฉพาะทางให้กับเยาวชน เน้นการการเรียนรู้ควบคู่กับการปฎิบัติจริง โดยมีทีมงานมืออาชีพเฉพาะทางเป็นผู้ให้การฝึกอบรม และร่วมสานความฝัน และสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนในการก้าวไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ในอนาคต

นอกจากนี้ยังรวมถึงการมอบเงินทุนสนับสนุน ตลอดจนอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องให้กับเยาวชนและสถานศึกษาที่ขาดแคลนตามพื้นที่ห่างไกลอีกด้วย

Soranij Fund

กองทุนศรนิจ

ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2552 ตามปณิธานของคุณนิจพร จรณะจิตต์ ประธานกรรมการ ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญในด้านการศึกษาอันเป็นรากฐานสำคัญของการดำเนินชีวิตและนำไปสู่ความสำเร็จในการประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต โดยกองทุนศรนิจ เป็นกองทุนที่มุ่งเน้นการสนับสนุนด้านการศึกษาให้แก่บุตรธิดาของพนักงานในกลุ่มบริษัทอิตัลไทยที่มีผลการศึกษาและมีความประพฤติที่ดี ปัจจุบันได้มอบทุนการศึกษาไปแล้วกว่า 6,000,000 บาท