Italthai Group

News | 10/06/2019

อิตัลไทยวิศวกรรม ได้ลงนามสัญญาจ้างกับ ปตท. ในโครงการพัฒนาวังจันทร์วัลเลย์

บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด ได้ลงนามสัญญาจ้างกับ ปตท. ในโครงการพัฒนาวังจันทร์วัลเลย์ เพื่อเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi)  การลงนามสัญญาจ้างในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการคัดเลือกอย่างโปร่งใสด้วยวิธีการประมูล โดยบริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด ได้เป็นคู่ค้าร่วมกับ บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) เพื่อก่อสร้างงานโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคทั้งหมด รวมถึงครอบคลุมงานระบบที่เป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) และก่อสร้างอาคารเขียวตามมาตรฐาน LEED ของโครงการพัฒนาวังจันทร์วัลเลย์ จังหวัดระยอง บนพื้นที่ 3,455 ไร่ โดยมีมูลค่าของสัญญาจ้างกว่า 2,000 ล้านบาท สำหรับโครงการดังกล่าว ได้ถูกออกแบบมาให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของประเทศ ที่พร้อมรองรับกิจกรรมวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมของทุกภาคส่วน เพื่อให้เป็นพื้นที่เพื่อการพัฒนานวัตกรรมของประเทศไทย
Share Now