Italthai Group

News | 17/11/2020

กลุ่มบริษัทอิตัลไทย ร่วมกับ ปัญญาภิวัฒน์ ปั้นฝันยังเจน ตอบโจทย์คุณภาพชีวิตคนเมืองและสังคมสูงวัยผ่านโครงการ ITALTHAI DREAM IT FORWARD ปีที่ 4

โครงการ ITALTHAI DREAM IT FORWARD: THE POWER OF YOUNG GENERATION

เยาวชนถือเป็นกำลังสำคัญของการผลักดันและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต คนกลุ่มนี้มีความคิดสร้างสรรค์สดใหม่ มีฝันและมีไฟ ต้องการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม หากยังขาดเวทีปลดปล่อยไอเดียเหล่านั้นออกมาอย่างเป็นรูปธรรม นี่จึงเป็นที่มาการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมของกลุ่มบริษัทอิตัลไทย ประจำปี 2563 ภายใต้ชื่อโครงการ ITALTHAI DREAM IT FORWARD: THE POWER OF YOUNG GENERATION ซึ่งได้รับความร่วมมืออันดีจากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

หลักการสำคัญของโครงการฯ คือ มุ่งเน้นการสร้างความรู้และทักษะนอกห้องเรียนให้กับเยาวชนระดับอุดมศึกษา เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนรักในการเรียนรู้ รู้จักวิธีต่อยอดทางความคิด เพื่อสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรม ออกแบบประสบการณ์ใหม่ๆ ในการพัฒนาสังคมให้ดียิ่งขึ้น คุณยุทธชัย จรณจิตต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มอิตัลไทย เผยว่า “เรื่องของการเรียนรู้ว่าเป็นเรื่องที่หยุดไม่ได้ต้องดำเนินควบคู่กับการใช้ชีวิตไปในทุกวัน เพราะตลาดโลกทุกวันนี้กว้างและเปลี่ยนแปลงไปเร็วมาก รวมถึงเชื่อมั่นในศักยภาพของเยาวชนไทยที่เก่งไม่แพ้ชาติใด ซึ่งถ้าได้รับการปลูกฝังแนวคิดที่ดีในเรื่องของการเรียนรู้ และมีเวทีให้ได้แสดงออก เราจะได้เห็นไอเดียใหม่ที่คาดไม่ถึงอีกมากมาย”
“กิจกรรมนี้เป็นการส่งเสริมและสร้าง creativity ในการเรียนรู้ให้เยาวชน เพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการต่อยอดสู่อนาคตของพวกเขา ทั้งนี้การเรียนรู้จะเรียนรู้ผ่านตำราอย่างเดียวไม่ได้ ต้องเรียนรู้ควบคู่ลงมือทำ เพื่อจะได้เรียนรู้จากประสบการณ์ที่ได้รับด้วย ซึ่งจะให้ได้มุมมองที่หลากหลายในการนำมาพัฒนาต่อยอดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ให้เกิดขึ้น”

“สำหรับภาพรวมกิจกรรมปีนี้ที่ทำร่วมกับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ถือเป็นที่น่าพอใจ เพราะได้เห็นเยาวชน กล้าคิด กล้านำเสนอในมุมมองและสายตาของคนรุ่นใหม่ ที่บางอย่างเป็นเรื่องใกล้ตัวแต่คนในสังคมมองข้ามไป ซึ่งด้วยระยะเวลาของโครงการที่ให้ไปค่อนข้าง challenge กับทุกทีมมาก นักศึกษาที่เข้าในกิจกรรมนี้ทุกคนถือว่าทำได้ดีและเก่งเกินกว่าอายุ ซึ่งหากได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่ที่มีประสบการณ์เพื่อไปต่อยอดทางความคิดต่อๆไป มีการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ มีเวทีให้เขาได้สร้างสรรค์ผลงานอย่างถูกต้องและเพียงพอ สังคมเราจะมีการพัฒนาขึ้นได้อย่างก้าวกระโดด”

ผศ.ดร.เลิศชัย สุธรรมานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เห็นว่า “โครงการนี้ถือเป็นมิติใหม่ของ CSR ที่ปกติมักมุ่งเน้นการจัดกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม แต่โครงการนี้มุ่งที่การพัฒนาคนที่เราพูดเสมอว่า “เป็นทรัพยากรที่สำคัญสูงสุด” และยังเป็นยิ่งกว่า CSR แต่เป็น CSV: Corporate Share Value คือใช้ความเก่งของธุรกิจอิตัลไทยคืนสู่สังคม และกลับมาเป็นความยั่งยืนของอิตัลไทยในระยะยาว ซึ่งควรมีการเผยแพร่วิธีคิดจาก CSR เป็นการทำ CSV แบบนี้สู่สังคมมากๆ จะทำให้ภาพรวมของการพัฒนาคนของประเทศเราดีขึ้น”

โครงการ ITALTHAI DREAM IT FORWARD: THE POWER OF YOUNG GENERATION มีนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 40 คน ซึ่งผู้ที่เข้าร่วมโครงการได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ประกอบด้วย 1.อบรมความรู้ด้าน Design Thinking และ Business Model Canvas & Business Action Plan 2.วิธีนำองค์ความรู้มาต่อยอดพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ที่ส่งประโยชน์ หรือ ผลลัพธ์ที่ดีต่อสังคม ชุมชน เพื่อส่งไอเดียเข้าประกวดภายใต้ โจทย์ที่ท้าทาย โจทย์ที่ 1 ออกแบบประสบการณ์ใหม่เพื่อสร้างสรรค์สังคมผู้สูงอายุผ่านศิลปะร่วมสมัย และ โจทย์ที่ 2 ออกแบบแนวคิดการร่วมสร้างชุมชนอัจฉริยะเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นให้กับชุมชน และ/หรือ สิ่งแวดล้อม

ตลอดระยะเวลาเกือบ 1 เดือนของโครงการ (ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน) คณะกรรมการตัดสินการประกวดที่ประกอบด้วย คณะทีมผู้บริหารจากกลุ่มบริษัทอิตัลไทย และ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ก็ได้ลงมติในการคัดเลือก 2 ทีม จาก 8 ทีม ให้ได้เป็นทีมที่ชนะการประกวดไอเดียสร้างสรรค์พร้อมรับเงินทางวัลทีมละ 10,000 บาท ดังนี้

ทีม Smart Bus ที่เป็นการรวมพลังกันของนักศึกษา ชั้นปีที่ 2-3 จากคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี คณะศิลปศาสตร์ และคณะนิเทศศาสตร์ รวม 5 คน นำเสนอไอเดียในเรื่องแอพพลิเคชั่นรถเมล์อัจฉริยะเพื่อคนเมือง โดยทีมนำเสนอไอเดียพัฒนาแอพพลิเคชั่นเชื่อมต่อรถเมล์อัจฉริยะ ช่วยแก้ปัญหาที่โดนใจคนเมือง นั่นคือ ลดความแออัดบนรถเมล์ สร้างความปลอดภัยให้ผู้เดินทาง และการบริหารจัดการเวลาได้เอง

แอพฯ นี้จะช่วยทำให้ผู้ที่รอขึ้นรถเมล์รู้ได้ว่าสายที่ต้องการจะมาที่ป้ายเมื่อไหร่ ซึ่งคุณสมบัติข้อนี้ก็มีผู้ทำตลาดอยู่แล้วในบ้านเรา แต่ที่โดดเด่นขึ้นมาคือระบบ face detection ที่ใช้ภายในแอพฯ จะตรวจนับจำนวนผู้โดยสารบนรถเมล์ แล้วส่งมาแจ้งว่ารถเมล์ที่จะมาถึงในเวลานั้นๆ มีที่ว่างเหลืออีกกี่ที่ ช่วยให้เราสามารถกำหนดได้ว่าจะรอรถเมล์คันที่กำลังมา เลือกรอคันอื่น หรือ หาวิธีเดินทางแบบอื่นโดยไม่ต้องรอรถเมล์ ทั้งนี้เมื่อขึ้นบนรถแล้วระบบ face detection จะสแกนหน้าของผู้โดยสารแล้วตัดเงินในระบบเองอัตโนมัติ ผู้โดยสารไม่ต้องหยิบกระเป๋าเงินออกมา ช่วยเพิ่มความปลอดภัยจากเหตุชิงทรัพย์บนรถเมล์ตามข่าวที่ปรากฎได้อีกด้วย

ทีม Easy Time Machine ที่ประกอบด้วยนักศึกษาชั้นปีที่ 2-3 จากคณะวิทยาการจัดการ คณะศิลปะศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี รวม 5 คน นำเสนอไอเดียในเรื่อง แอพฯ ชมงานจัดแสดงและการประมูลผลงานศิลปะสำหรับผู้สูงวัยและคนรักศิลปะ ซึ่งเป็นไอเดียพัฒนาแอพพลิเคชั่นสำหรับการเข้าชมงานศิลปะทางไกล ที่จะมีคุณสมบัติเด่น ด้านการใช้งานที่ไม่ซับซ้อน ดูง่าย เข้าถึงข้อมูลที่ต้องการภายในไม่กี่คลิก จึงเหมาะกับผู้สูงอายุ รวมถึงคนทุกวัยที่สนใจงานศิลปะแต่อาจติดปัญหาด้านสุขภาพ หรือ การเดินทางมายังพื้นที่จัดแสดง ทำให้เข้าถึงศิลปะได้โดยไม่ต้องเดินทาง รวมถึงผู้ที่สนใจการประมูลโบราณวัตถุ ผลงานศิลปะ ก็สามารถรับชมได้แบบทุกมุมมองก่อนการประมูลได้ด้วย ถือเป็นการผสานความคิดสร้างสรรค์และสร้างอิมแพค (impact) ที่ครอบคลุมทั้งเชิงสังคมและธุรกิจเข้าด้วยกัน

อนึ่ง โครงการนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเพื่อสังคมที่กลุ่มบริษัทอิตัลไทยดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ภายใต้ชื่อ ITALTHAI DREAM IT FORWARD มีเป้าหมายสำคัญเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนเกิดความมุ่งมั่นเรียนรู้และพัฒนาตนเองให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ พร้อมเป็นกำลังสำคัญขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศในอนาคต

Share Now