Italthai Group

News | 04/12/2017

อมารี ร่วมมือกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สร้างการรับรู้เรื่องการกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกวิธี อย่างต่อเนื่อง ภายใต้โครงการ “อมารีและจุฬาฯ รักษ์โลก”

ตัวแทนผู้บริหารจากโรงแรมและรีสอร์ทในเครืออมารี นำโดยนางฉัตรระพี  ขันธริโย (ลำดับที่สองจากซ้าย) ผู้จัดการใหญ่โรงแรมอมารี เรสซิเดนซ์ กรุงเทพฯ และนางแอนนา โรม(ลำดับที่สามจากขวา) ผู้จัดการโรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ ส่งมอบผลิตภัณฑ์ขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่รวบรวมจากพนักงานของโรงแรมและรีสอร์ทในเครือและครอบครัว ให้กับรองศาสตราจารย์ ดร. สุธา ขาวเธียร (ลำดับแรกจากซ้าย) ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตรายจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งในโครงการ “อมารีและจุฬาฯ รักษ์โลก” ขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่รวบรวมได้ทั้งหมดจะถูกนำไปจัดการอย่างถูกวิธีโดยทีอีเอส-เอเอ็มเอ็ม (ประเทศไทย) บริษัทที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการบริการการคัดแยกและจัดจำหน่ายขยะอิเล็กทรอนิกส์โดยการแปรสภาพการคืนสภาพ การทำการตลาดแบบรีมาร์เกตติ้ง รวมถึงการรีไซเคิล 

Share Now