Italthai Group

06/10/2021

เพราะคนสมัยนี้ไม่ได้มองงานแค่เงิน…แต่มองหาความสุขจากการทำงานด้วย

ปัจจุบันนี้เราสามารถพูดได้ว่าตลาดแรงงานที่กำลังขับเคลื่อนโลกยุคใหม่ และเป็นกำลังหลักที่ขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบัน คือ กลุ่มคนเจนมิลเลนเนียล (Millennials) ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่เกิดตั้งแต่ต้นคริสต์ทศวรรษ 1980 และกลางคริสต์ทศวรรษ 1990 ไปจนถึงคริสต์ทศวรรษ 2000

กลุ่มมิลเลนเนียล เป็นกลุ่มคนที่มีความเป็นปัจเจกชนสูง มีมุมมองความคิดและรูปแบบการใช้ชีวิต รวมถึงการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไปจากคนยุคก่อนอย่างชัดเจน เจนมิลเลนเนียลมีความทะเยอทะยาน แสวงหาความสำเร็จและความก้าวหน้าในอาชีพ รวมถึงต้องการความสมดุลระหว่างการทำงานและการใช้ชีวิตส่วนตัวที่สามารถใช้เวลาไปกับสิ่งต่างๆที่ตนเองสนใจควบคู่ไปกับการทำงานได้ โดยเกือบ70% ของคนกลุ่มนี้ให้ความสำคัญกับเรื่องความสุขเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของชีวิตมากกว่าเรื่องเงิน และกลุ่มมิลเลนเนียลยังให้ความสำคัญในเรื่องแรงจูงใจ และจรรยาบรรณในการทำธุรกิจด้วยเช่นกัน

ในอนาคตอันใกล้นี้ กลุ่มมิลเลนเนียล กำลังจะกลายมาเป็นกลุ่ม Young Executive ที่จะก้าวสู่การเป็นผู้บริหารระดับสูงที่เป็น Top Management ในองค์กรต่างๆ ต่อไปแทบทั้งสิ้นดังนั้นการเปลี่ยนผ่านเจนเนอเรชั่นของกลุ่มคนวัยทำงานหลักเช่นนี้จะส่งผลในหลายมิติ ซึ่งองค์กรยุคใหม่จำเป็นที่จะต้องทำความเข้าใจและเตรียมแผนการรองรับ รวมถึงการหาจุดร่วมที่ลงตัวในการทำงานของคนต่างเจนเนอเรชั่นที่มีในองค์กรด้วย

ที่อิตัลไทย วัฒนธรรมองค์กรคือหนึ่งในเครื่องมือที่ถูกเลือกใช้สำหรับการเปลี่ยนผ่านนี้ เพื่อใช้สะท้อนถึงจุดยืนและคุณค่าขององค์กร ใช้เป็นกรอบความคิดและแนวทางในการทำงานของคนในองค์กรให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเพื่อใช้รักษาพนักงานไม่ว่าจะเจนเนอเรชันใดก็ตามให้อยู่กับองค์กรไปนานๆ รวมถึงดึงดูดกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถให้เข้ามาทำงานร่วมกัน

วัฒนธรรมองค์กรอิตัลไทย วัฒนธรรมสู่ความสำเร็จของทุกคน

? พกความสนุกมาทำงานด้วย (Bring fun to work) ที่อิตัลไทยเราทำงานควบคู่ไปกับความสนุก และร่วมแบ่งปันความสุขไปด้วยกัน ภายใต้บรรยากาศการทำงานที่ให้ความรู้สึกถึงความเป็นกันเอง เพื่อสร้างความรู้สึกกล้าแสดงออกให้กับทุกคน รวมถึงเรื่องของการแบ่งเวลาการทำงานและเวลาพักผ่อนอย่างเหมาะสม เพื่อสร้างความสุขและความสมดุลในการทำงานและชีวิตส่วนตัวของพนักงานของเรา อิตัลไทยเชื่อว่าบรรยากาศในการทำงานที่ดีจะส่งผลถึงประสิทธิภาพการทำงานและคุณภาพชีวิตของพนักงานของเราทุกคน

? เรียนรู้เพื่อเติบโต (Learn and grow) พนักงานที่อิตัลไทยจะถูกปลูกฝังให้เป็นคนที่รักในการพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ ผ่านการเรียนรู้ทั้งจากประสบการณ์ที่ประสบความสำเร็จและผิดพลาด และจากองค์ความรู้ใหม่ๆ เพื่อใช้ในการต่อยอด และสร้างสรรค์การทำงานเพื่อให้ได้มาซึ่งผลลัพธ์ที่แตกต่างและสร้างสรรค์อันจะนำไปสู่การเติบโตในสายงาน ที่อิตัลไทยเรามีการอบรมความรู้ให้กับพนักงานในทุกระดับ รวมถึงมีเวทีให้พนักงานได้แสดงความสามารถหลากหลายเวทีทั้งระดับภายในสังกัดและระดับระหว่างสังกัดอยู่เสมอ

?เปิดใจฟัง ตั้งใจพูด พร้อมแบ่งปัน (Listen Speak Share) เป็นวัฒนธรรมที่เน้นในเรื่องของการสื่อสาร “ผ่านการฟังด้วยหัวใจที่เปิดรับ พูดคุยกันในสิ่งที่คิดด้วยเจตนาที่ดีอย่างให้เกียรติซึ่งกันและกัน รวมถึงรักในการแบ่งปันความคิดและข้อมูลที่หลากหลาย” เพราะที่อิตัลไทยเราเชื่อว่ายิ่งสื่อสารกันมากเท่าไหร่ จะยิ่งช่วยส่งเสริมการทำงานแบบเป็นทีมให้เกิดความร่วมมือกันได้มากยิ่งขึ้นเท่านั้น อันจะนำไปสู่การสร้างความสำเร็จให้กับทุกๆคน และยังทำให้ตัวพนักงานและองค์กรเติบโตไปได้ไกลและเร็วยิ่งขึ้นด้วย

?สร้างผลลัพธ์ที่ดีกว่าที่เคยเป็น (Create an impact) เพราะความไม่ยึดติดอยู่กับความสำเร็จในอดีต คนอิตัลไทยจึงชอบที่จะสร้างผลลัพธ์ใหม่ๆ สร้างสรรค์สิ่งต่างๆรอบตัวให้ดีขึ้นอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆใกล้ตัว หรือเรื่องงานที่ต้องเกี่ยวข้องกับคนหมู่มาก เพื่อร่วมกันพัฒนาและสร้างสรรค์ขั้นตอนและกระบวนการที่จะนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่ดีกว่าที่เคยเป็น

?อย่ายอมแพ้ (Never give up) มองทุกอุปสรรคเป็นความท้าทาย และเป็นเรื่องปกติของการทำงาน การเอาชนะและก้าวข้ามสิ่งเหล่านั้นไปให้ได้ ด้วยใจที่มุ่งมั่น ไม่ยอมแพ้ และคิดบวก คือวิธีคิดของอิตัลไทย ที่เชื่อว่าทุกอุปสรรคจะทำให้เราเก่งและแกร่งขึ้น ทุกการเปลี่ยนแปลงจะทำให้ได้เรียนรู้และเติบโต

?ทำสิ่งที่ถูกต้อง (Do what is right) เริ่มต้นจากการพูด คิด และลงมือทำด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส จริงใจต่อเพื่อนร่วมงาน เพราะที่อิตัลไทย เราเชื่อว่าเมื่อทุกๆคนทำสิ่งเดียวกัน สิ่งที่ดีเหล่านั้นจะกลายเป็นผลลัพธ์ที่กลับมาหาเราทุกคน และเป็นประโยชน์ต่อองค์กร อันจะนำไปสู่ความก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้งทั้งต่อตัวคนและองค์กร

และนี่คือวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นหนึ่งเดียวของอิตัลไทยที่จะช่วยพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ และเป็นวัฒนธรรมที่เอื้อให้พนักงานของเราได้แสดงศักยภาพและความสามารถออกมาได้อย่างเต็มที่ ผ่านกรอบการทำงานที่ยึดถือเดียวกัน ถึงแม้จะมีรูปแบบความคิด และสไตล์การทำงานที่แตกต่างกันไปในแต่ละเจนเนอเรชั่นก็ตาม

อ้างอิง:

http://www.bizpromptinfo.com/กลุ่มมิลเลนเนียลและเจน

https://www.thairath.co.th/news/local/1746913

https://www.brandbuffet.in.th/…/thai-millennial…/

https://th.wikipedia.org/wiki/มิลเลนเนียล

https://th.hrnote.asia/…/what-is-organizational…/

https://www.dmh.go.th/news/view.asp?id=1251