Italthai Group

Recruitment Privacy Policy

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงาน

เนื่องด้วย กลุ่มบริษัทอิตัลไทย (รวมเรียกว่า “บริษัท”) ได้ตระหนักเห็นถึงความสำคัญในความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในการสมัครงานผ่านช่องทาง www.italthaigroup.com ดังนั้น บริษัทจึงได้จัดให้มีประกาศฉบับนี้ขึ้นเพื่ออธิบายให้ท่านทราบถึงแนวทางปฏิบัติและวัตถุประสงค์ของบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตามกฎหมายที่ได้กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลฯ”)

 1. บริษัทได้มีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากการสมัครงาน
  บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้
  1. ข้อมูลที่บ่งชี้ตัวตน เช่น ชื่อ นามสกุล วันเกิด ภาพถ่าย ภาพและหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน เลขที่หนังสือเดินทาง หมายเลขใบขับขี่ หรือหมายเลขอื่นที่สามารถใช้ในการยืนยันตัวตน ข้อมูลตำแหน่งที่อยู่
  2. ข้อมูลติดต่อ เช่น ที่อยู่ สถานที่ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ข้อมูลติดต่อกรณีฉุกเฉิน
  3. ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาหรือทำงาน เช่น วุฒิการศึกษา ประวัติการศึกษา
  4. ข้อมูลสุขภาพ และการตรวจสอบประวัติ เช่น ผลการตรวจสุขภาพ ประวัติข้อมูลเครดิต ประวัติอาชญากรรม ประวัติการทำงาน
  5. ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการจัดการความสัมพันธ์ในการจ้างงาน การทำข้อตกลงหรือสัญญาต่างๆ การให้สิทธิสวัสดิการหรือผลประโยชน์อื่นใด รวมถึงข้อมูลอื่นใดที่จำเป็นสำหรับบริษัทในการปฏิบัติตามกฎหมาย คำขอตามกฎหมายของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและ/หรือคำสั่งศาล
 1. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล
  บริษัทอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากช่องทาง ดังนี้
  1. บริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง โดยบริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากขั้นตอนดังนี้
   1. จากการที่เจ้าของข้อมูลได้เป็นผู้นำส่งข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อสำหรับสมัครงานผ่านช่องทาง www.italthaigroup.com
   2. ระหว่างการสมัครงาน เช่น แบบฟอร์มคำขอสมัครงาน (Application Form) และ/หรือ แบบฟอร์มอื่นใด ที่ท่านกรอก รวมถึงเก็บรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมผ่านช่องทาง อีเมลล์ และโทรศัพท์
   3. จากความสมัครใจของท่าน ในการทำแบบสอบถาม (Survey) หรือการโต้ตอบทางอีเมล หรือช่องทางการสื่อสารอื่น ๆ ระหว่างบริษัทและท่าน
  2. บริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาจากบุคคลที่สามซึ่งมีสิทธิเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยชอบด้วยกฎหมาย
 1. วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
  บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
  1. เพื่อบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ในการจ้างงานของพนักงาน
   1. เพื่อการพิจารณาคุณสมบัติและประเมินคุณสมบัติการจ้างแรงงานของท่านเพื่อรองรับว่าบริษัทมีบุคคลากรที่มีคุณวุฒิและความสามารถที่เพียงพอในการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนด รวมไปถึงการตรวจสอบข้อมูลอ้างอิงในด้านต่าง ๆ
   2. เพื่อปฏิบัติตามสัญญาจ้างแรงงาน รวมถึงวัตถุประสงค์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
   3. เพื่อบริหารคำนวณอัตราค่าตอบแทน เงินเดือน ผลประโยชน์ สิทธิประโยชน์ สวัสดิการจากการจ้างแรงงาน
   4. เพื่อประเมินคุณสมบัติที่เหมาะสมสำหรับงานหรือหน้าที่เฉพาะ
   5. เพื่อพิจารณาคุณสมบัติของท่าน ในการเสนอให้ท่านไปยังบริษัทภายในเครือของบริษัท
   6. เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานหรือกฎหมายเกี่ยวกับการจ้างแรงงานต่าง ๆ
   7. เพื่อรวบรวมจัดทำสารบบรายชื่อและที่อยู่
 1. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
  เมื่อได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว บริษัทจะดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้ ทั้งนี้ บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บริษัทในกลุ่มอิตัลไทย เพื่อสำหรับพิจารณาความเหมาะสมในการรับสมัครงาน
 1. การเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
  บริษัทมีการเก็บรักษาและระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนี้
  1. ลักษณะการเก็บ: จัดเก็บเป็นหนังสือ (Hard copy) และจัดเก็บในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Soft copy) โดยมีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ
  2. ระยะเวลาจัดเก็บ:
   • กรณีส่งข้อมูลส่วนบุคคลจากการสมัครงานผ่านช่องทางออนไลน์: หากไม่มีการติดต่อกลับจากบริษัท เพื่อเรียกขอข้อมูลเพิ่มเติม หรือ นัดสัมภาษณ์ บริษัทจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ 90 (เก้าสิบ) วัน
   • กรณีมีการรับเข้าทำงาน: บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนั้น หรือภายในระยะเวลาที่มีสัญญาหรือนิติสัมพันธ์ตามกฎหมายระหว่างท่านและบริษัท หรือภายในระยะเวลาการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายของคู่สัญญา
  3. เมื่อพ้นระยะเวลาจัดเก็บ หรือบริษัทไม่มีสิทธิหรือไม่สามารถอ้างฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแล้ว บริษัทจะดำเนินการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล หรือทำให้ข้อมูลไม่สามารถระบุตัวตนได้ ภายในระยะเวลาอันควร
 1. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
  ท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการดำเนินการ ดังนี้
  1. สิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
  2. สิทธิในการขอเข้าถึงหรือขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือขอให้บริษัทเปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมไว้
  3. สิทธิในการขอรับ ส่ง หรือโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้ให้ไว้กับบริษัทไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายอื่น
  4. สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
  5. สิทธิในการขอลบ หรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลอยู่ในรูปแบบข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลได้
  6. สิทธิในการขอให้บริษัทระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
  7. สิทธิในการขอให้ดำเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด หากบริษัทไม่ดำเนินการตามคำร้องขอของท่าน บริษัทจะบันทึกคำร้องขอของท่านพร้อมเหตุผลเอาไว้เพื่อการตรวจสอบ
  8. สิทธิในการร้องเรียนเกี่ยวกับการฝ่าฝืนกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

  ทั้งนี้ ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดไว้
  ในกรณีที่ท่านประสงค์จะใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้น โปรดติดต่อไปยังบุคคลที่ระบุในข้อ 10

 1. ในกรณีที่ท่านไม่ยินยอมให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
  บริษัทมีความจำเป็นต้องรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายหรือเพื่อเข้าทำสัญญาที่บริษัทมีกับท่าน หากท่านเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทอาจไม่สามารถเข้าทำสัญญาจ้างแรงงานกับท่านได้
  ในกรณีที่ท่านไม่ยินยอมให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคล นอกเหนือจากที่บริษัทใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาและการปฏิบัติตามกฎหมาย ท่านอาจได้รับสิทธิประโยชน์ลดลง
 1. การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  บริษัทจะทำการพิจารณา ตรวจสอบ และทบทวนนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นประจำสม่ำเสมอเพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้ปฎิบัติถูกต้องและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติ และกฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวในเว็บไซต์หรือช่องทางใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
 1. กฎหมายที่ใช้บังคับ
  ประกาศฉบับนี้อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายไทย และศาลไทยมีเขตอำนาจในการพิจารณาข้อพิพาทที่เกิดขึ้น
 1. ติดต่อบริษัท
  หากท่านมีข้อสอบถามเกี่ยวกับประกาศฉบับนี้ หรือประสงค์ที่จะใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในข้อ 6 (สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล) ท่านสามารถติดต่อฝ่ายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทผ่าน www.italthaigroup.com/contactus
* บริษัทในกลุ่มอิตัลไทย ได้แก่ บริษัท อิตัลไทยอุตสาหกรรม จำกัด บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด บริษัท อิตัลไทยเอ็นเนอร์ยี จำกัด บริษัท อิตัลไทย อินโนเวทีฟ เทคโนโลยี จำกัด บริษัท อิตัลไทย ฮอสพิทาลิตี้ จำกัด บริษัท ศักดิ์สินประสิทธิ์ จำกัด บริษัท อมารี เอ็ซเทท จำกัด บริษัท อมารี เอ็ซเทท ภูเก็ต จำกัด บริษัท เจ้าพระยา ดีเวล๊อปเมนต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท รีเวอร์ไซด์ อ๊อคชั่น เฮาส์ จำกัด บริษัท ม่วนใจ๋ จำกัด บริษัท อมารี โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด บริษัท อิตัลไทย เรียล เอ็ซเทท จำกัด บริษัท อมารี จำกัด บริษัท อมารี พัทยา จำกัด บริษัท อมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพ จำกัด บริษัท โอโซ่ วอเตอร์เกท จำกัด บริษัท โอโซ่ พัทยา จำกัด บริษัท โอโซ่ กะตะ จำกัด บริษัท อันทาร่า ฮอลิเดย์ พาร์ค จำกัด บริษัท ศิริมายา จำกัด